SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Seznam obc��: Ch

Kavárník
Duben 2023 - Praha # Nabitý vzdělávací program, který je určen všem zájemcům bažícím svou budoucnost zasvětit kávě a těm, kteří pomýšlejí na osamostatnění a otevření svého vlastního podniku vonícího kávou. V kurzu se zaměříme mimo jiné na profitabilitu vaší kavárny, její správné vedení a jak na to stát se úspěšným a oblíbeným kavárníkem. Přidáme rady a tipy, jež jinde nezískáte a celý kurz si skvěle užijete. Po jeho absolvování se ujistíte ve svém ...
Kavárník

Rekvalifikační kurz: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - PRAHA [kód: 69-017-M]
Leden 2023 - Praha 1 # Osvědčení využijete jako uchazečka o práci v mateřských centrech, mateřských školách, jako chůva, která nabízí individuální hlídání dětí na ŽL nebo v případě, že zvažujete založit vlastní školku. Více informací naleznete níže na ...
Rekvalifikačníkurz:ChůvadětizahájenípovinnéškolnídocházkyPRAHAkód:69-017-M

Data Modeling with PowerDesigner 16.7Data Modeling with PowerDesigner 16.6
Říjen 2022 - Praha # Během tohoto čtyřdenního kurzu se naučíte používat PowerDesigner jako nástroj pro datové modelování a pro proces návrhu databáze. Počínaje danou specifikací dat použijete PowerDesigner pro vytvoření konceptuálního datového modelu, budete generovat fyzický datový model a rozšiřovat ho. Použijete schopnost reverse engineeringu pro vytvoření ...
DataModelingwithPowerDesigner167DataModelingwithPowerDesigner166

Vývoj Apple iOS aplikací v jazyce SwiftDeveloping Apple iOS Apps in Swift
Říjen 2022 - Brno # Kurz je určen k seznámení se základy vývoje Apple iOS aplikací v jazyce Swift. V průběhu školení se posluchači seznámí s prací ve vývojovém prostředí, základy jazyka Swift, architekturou aplikací a všemi nezbytnými základy pro jejich tvorbu. Součástí školení jsou praktická cvičení pro jejichž zpracování nelze využít naše PC s Windows, kterými ...
VývojAppleaplikacíjazyceSwiftDevelopingAppleAppsSwift

Microsoft 365 pro vedoucí týmů
Prosinec 2022 - Praha # Kurz Microsoft 365 pro vedoucí týmů probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Microsoft 365 pro vedoucí týmů se účastní maximálně 8 osob. Kurz Microsoft 365 pro vedoucí týmů probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Microsoft 365 pro vedoucí týmů je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, ...
Microsoftvedoucítýmů

Obsluha motovozíku - elektro vozíku - vysokozdvižné a nízkozdvižné [VZV, NZV]
Říjen 2022 - Frýdek Místek # Kurz obsluhy elektro - moto vozíků. teoretická část včetně zkoušky. Cena kurzu bez praxe činí 1.990.- ...
ObsluhamotovozíkuelektrovozíkuvysokozdvižnénízkozdvižnéVZVNZV

Python - pokročilé programováníPython - Advanced Programming
Únor 2023 - Praha # Už umíte psát jednoduché programy v Pythonu a chcete svoji dovednost upevnit a získat dobré programátorské návyky? Python je objektově orientovaný programovací jazyk, který se velmi dobře integruje s dalšími nástroji. Python můžete použít k tvorbě všechno od drobné automatizace a skriptů až po rozsáhlé systémy. Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si ...
PythonpokročiléprogramováníPythonAdvancedProgramming

Začínáme s administrací Linuxu
Říjen 2022 - Praha 7 # Kurz rozvíjí, prohlubuje a doplňuje elementární znalosti a dovednosti v práci s OS Linux, které jsou zároveň vstupním předpokladem. Kurz buduje systematicky dovednosti nutné pro střední a vyšší úrovně administrace OS Linux. Cílová skupina systémoví administrátoři s orientací na Linux administrátoři nelinuxových operačních systémů, jejichž práce přesahuje do oblasti Linuxu IT profesionálové, ...
ZačínámeadministracíLinuxu

Příprava k doplňující zkoušce PK Chůva pro děti v dětské skupině
Prosinec 2022 - Ostrava-Vítkovice # Doplňující zkouška [také nazývána jako rozdílová] je určena pro certifikované chůvy, které již získaly profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód 69-017-M], a chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny nebo založit vlastní ...
PřípravadoplňujícízkoušceChůvadětidětskéskupině

Pracovnělékařské služby – aktuální právní úprava, problémy s jejím uplatňováním
Říjen 2022 - Praha # Cílem semináře je osvojení si této právní úpravy, ujasnění správných postupů a předejití sporům, případně hrozbě pokut. * • účel PLS, její vývoj a mezinárodní srovnání, • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese, ...
Pracovnělékařskéslužbyaktuálníprávníúpravaproblémyjejímuplatňováním

Projektové řízeníProject Management
Listopad 2022 - Brno # Projektové řízení slouží k rozplánování a realizaci rozsáhlých úkolů, které je třeba uskutečnit v požadovaném termínu a s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Využíváme jej jednak při řízení dodávek specifických a originálních produktů nebo služeb zákazníkům nebo pro realizaci interních změn v organizaci. Kurz je založený na seznámení s kompletní problematikou projektového ...
ProjektovéřízeníProjectManagement

SQL Server - základy optimalizace výkonuSQL Server Performance Tuning Fundamentals
Březen 2023 - Praha # Kurz je určen pro vývojáře a administrátory, kteří mají problémy s výkonem SQL Serveru. Během něho se naučí, co všechno ovlivňuje jeho výkon, jak rychle najít hlavní zdroje problémů, a jak je rychle napravit. Část kurzu je věnována i hlavním chybám, ke kterým dochází při ladění výkonu nezkušenými osobami, jakož i postupy, jak se ...
ServerzákladyoptimalizacevýkonuSQLServerPerformanceTuningFundamentals

Webdesign v Adobe Photoshop
Listopad 2022 - Praha # Posluchači školení se naučí celý proces návrhu webu, od konceptu a drátěného modelu až po tvorbu grafického návrhu. Při návrhu bude vždy dbán důraz na pravidla použitelnosti a přístupnosti a základní principy tvorby uživatelského rozhraní (GUI). * Kurz Webdesign v Adobe Photoshop probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Webdesign v Adobe Photoshop se účastní maximálně 8 osob. Kurz ...
WebdesignAdobePhotoshop

Marketingový plán a budgetMarketing Plan and Budget
Říjen 2022 - Brno # Marketingový plán a marketingový rozpočet jsou nosnou konstrukcí marketingu. Jejich kvalita, konkrétnost a měřitelnost ovlivní vaše marketingové aktivity, stejně jako kvalitu jejich výstupů. V našem kurzu vám ukážeme příklady správných i nesprávných marketingových plánů a rozpočtů. Poradíme vám, co by v nich nemělo chybět. Provedeme vás úskalími rizik selhání těchto nástrojů ...
MarketingovýplánbudgetMarketingPlanBudget

ZMĚNY A NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD PRO ROK 2022 A 2023
Listopad 2022 - Olomouc # Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a všem, koho zajímají změny ve zdaňování mezd, a pro koho je nezbytná znalost zúčtování záloh. O školení: Pravidelné oblíbené školení pro mzdové účetní. Cílem je  seznámit účastníky semináře s aktuálními novelami a změnami ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2022, jejich dopadem do ročního zúčtování záloh ...
ZMĚNYNOVINKYZDAŇOVÁNÍMEZD20222023

PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora v prostředí MicrosoftPKI (Public Key Infrastructure)
Listopad 2022 - Brno # Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích MS Office. Všechna témata jsou ...
ElektronickýpodpispraxiadministrátoraprostředíMicrosoftPKIPublicInfrastructure

Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2023
Prosinec 2022 - Praha # Po semináři se budete umět orientovat v aktuálních předpisech o cestovních náhradách dle slovenské legislativy a naučíte se je prakticky aplikovat. * • platná legislativa, • důležité pojmy, • typy náhrad, • stravné včetně způsobů krácení za bezplatně poskytnutá jídla, • kapesné, • ostatní cestovní výdaje, ...
Cestovnínáhradyslovenskélegislativyaktuálně2023

Power Query
Listopad 2022 - Kolín # Školení pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. * Kurz Power Query probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Power Query se účastní maximálně 8 osob. Kurz Power Query probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu ...
PowerQuery

Daňové minimum pro účetní
Říjen 2022 - online # Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob, dani z přidané hodnoty a o majetkových daních. Seznámíte se rovněž se specifickými oblastmi správy daní. * 3. 10. 2022; 9:00–16:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • odpisy ...
Daňovéminimumúčetní

Základní kurz jeřábník, vazač, obsluha montážní plošiny a hydraulické ruky [rekvalifikace]
Říjen 2022 - České Budějovice # Určeno: uchazečům o získání Průkazu jeřábníka a vazače,... Délka kurzu jeřábník : 4 dny, ostatní kurzy: 3 ...
Základníkurzjeřábníkvazačobsluhamontážníplošinyhydraulickérukyrekvalifikace

PowerPoint 1 - individuální kurz pro začínající uživatele [verze 2013] - večerní kurz
Prosinec 2022 - Hradec Králové # Naučíte se základy tvorby a úprav prezentací, zpráv či marketingových materiálů v aplikaci Microsoft Office PowerPoint s využitím textů, obrázků, grafických prvků, grafů. Budete umět spravovat prostředí aplikace, tisknout a exportovat p...
PowerPointindividuálníkurzzačínajícíuživateleverze2013večerníkurz

Remote management - vedení týmu na dálku
Únor 2023 - Praha # Cílem praktického workshopu je získat přehled o vedení členů týmu pracujících ze vzdálených míst. Dozvíte se, jak komunikovat na dálku, jak pracovat s izolovaností členů týmu. Získáte povědomí o tom, které prvky leadershipu pomáhají při vedení virtuálních týmů. Zaměříte se na motivaci i řešení konfliktů v situacích, kdy není možné provést prezenční setkání. Rozvinete týmovou komunikaci při ...
Remotemanagementvedenítýmudálku

Osobnostní typologie aneb jak lépe poznat sebe a pochopit své okolí
Listopad 2022 - Praha # Cíl kurzu Umožnit vám lépe komunikovat a vycházet se svým okolím a chápat jeho jednání. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro všechny, kdo pracují v kolektivu nebo vedou tým, pro ty, co mají chuť se rozvíjet skrze sebepoznání a pochopení druhých. Studijní materiály Tištěné autorské materiály v ceně kurzu. Elektronické autorské materiály v ceně kurzu. ...
Osobnostnítypologieaneblépepoznatsebepochopitokolí

Excel 3 - pokročilý kurz [verze 2010] - večerní kurz
Říjen 2022 - Hradec Králové # Naučíte se používat pokročilé funkce Microsoft Office Excel, budete pracovat s šablonami, osvojíte si vyhodnocování vzorců a kontrolu chyb, práci s datovými nástroji, společně projdeme pokročilé úpravy tabulek a dat, naučíte se načítání externích dat, dozvíte se k čemu se využívá nástroj ...
Excelpokročilýkurzverze2010večerníkurz

PostgreSQL - Programování v PL - pgSQL a pokročilé techniky vývoje PostgreSQL - Programming in PL - pgSQL
Listopad 2022 - Praha # Tento kurz je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury, tak i tzv. externí procedury. K dispozici je několik jazyků od SQL až po PL - Perl. Každý jazyk nabízí jiné možnosti a po ...
PostgreSQLProgramovánípgSQLpokročilétechnikyvývojePostgreSQLProgrammingpgSQLPočet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net