SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Seznam obc��: ��

Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
Listopad 2022 - online # Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Zohlednění nového občanského zákoníku, následné novely zákona o pozemních komunikacích i aktuální novely ...
MístníúčelovékomunikacečástvznikužíváníveřejnýchcestON-LINE

Nový zákon o znalcích - ON-LINE
Listopad 2022 - online # Program semináře: * Důvody přijetí a cíle nové právní úpravy * Přechodné období a přechodná ustanovení * Znalecká činnost a její výkon (znalci, znalecké kanceláře, znalecké ústavy) * Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost * Seznam znalců * Práva a povinnosti znalců ...
NovýzákonznalcíchON-LINE

Python - úvod do jazyka
Listopad 2022 - Praha 7 # IT konference Kurzy a certifikace Dev & Test Python Recenze - Python - úvod do jazyka Zpět Petr Hanák 3. 2. 2022 Školení bylo přínosné. Lektor podával informace srozumitelnou formou, byl ochoten vše dovysvětlit a doložit na příkladech. Doporučuji. Petr Hanák, TietoEvry - - * Odebírejte náš n...
Pythonúvodjazyka

Školení na řidiče vysokozdvižných vozíků [VZV]
Listopad 2022 - Břeclav # Po absolvování tohoto kurzu akreditovaného MŠMT získáte oprávnění pro pracovní činnost: Obsluha elektrovozíku a motovozíku [ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný do 5 tun]. Po úspěšné zkoušce obdržíte osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností a řidičský průkaz na VZV do 5 tun. Rozsah kurzu : teorie 35 vyuč.hodin a praxe 25 hodin. V ceně je již zahrnuta zkouška. Na ...
ŠkolenířidičevysokozdvižnýchvozíkůVZV

Leadership II.Leadership II.
Únor 2023 - Praha # Cílem praktického workshopu je získat přehled o procesech v týmu, umět řídit poradu, vyjednávat s týmem a řešit konflikty v týmu. Zaměříte se na to, co pomůže utvářet tým a budovat je. Využijete nástroje na vedení porady. Zjistíte, jak postupovat při řešení konfliktů v týmu. Poznáte, jak s týmem vyjednávat a čím vyjednávání zefektivníte. Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, obchodníkům, ...
LeadershipIILeadership

Microsoft Visio – základní kurz
Listopad 2022 - Praha # Cíl kurzu Po absolvování kurzu zvládnete vizualizovat např. pracovní procesy a tvořit různá schémata a diagramy. Zaměření kurzu Kurz je určen pro uživatele Microsoft Office, kteří potřebují ve svých dokumentech zpracovávat obchodní nebo technická schémata a diagramy, vytvářet vývojové diagramy nebo organizační struktury, vyhovující je i pro úplné začátečníky s programem Microsoft Visio. Po celou ...
MicrosoftVisiozákladníkurz

Základní kovoobráběčské práce
Říjen 2022 - Praha 5 # Profesní rekvalifikační kurz Uvedený kurz naučí absolventy práce na standardních obráběcích strojích typu frézka, soustruh a další stojanové stroje sloužící k obrábění včetně přípravy výroby a technické dokumentace. Kurz naučí posluchače orientaci v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací spolu s měřením a kontrolou délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků ...
Základníkovoobráběčsképráce

Obsluha motorové pily
Listopad 2022 - Zbiroh # Certifikovaný rekvalifikační kurz Kurz je určen zájemcům o zaměstnání v oblasti práce s motorovou řetězovou pilou (jak elektrickou, tak benzínovou). Absolvent tedy bude připraven pro činnost na pozici samostatného pracovníka obsluhy motorové řetězové pily včetně jejich údržby. Zná problematiku rizik při práci s těmito stroji, umí pracovat s těmito stroji a vyhodnotit vhodné využití a nastavení těchto technik ...
Obsluhamotorovépily

JAK PŘISTOUPIT K AUDITU VYHLÁŠKY Č. 82 - 2018 SB. O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
Listopad 2022 - Online # Kurz je určen pro mírně pokročilé. Vstupní požadavky jsou obecná znalost principů systému řízení bezpečnosti informací Určeno pro Interní auditory provádějící interní audit kybernetické bezpečnosti podle vyhlášky č. 82 - 2018 Sb. vyhláška o kybernetické bezpečnosti. Cíl semináře Cílem semináře je účastníky seznámit s požadavky ...
PŘISTOUPITAUDITUVYHLÁŠKY2018KYBERNETICKÉBEZPEČNOSTI

Dispečer logistiky
Říjen 2022 - Praha 5 # Certifikovaný rekvalifikační kurz Absolvent kurzu bude schopen vykonávat široké spektrum pozic v oblasti administrativy, obchodu, skladového hospodářství a logistiky. Získá praktické dovednosti a znalosti z oblasti technické korespondence, a bude schopen samostatně zpracovávat přehledy, tabulky. Zná metody uplatňované v logistice, zná základní principy sledování jakosti podle norem, vyzná se obecně v řízení logistických ...
Dispečerlogistiky

IBM Tivoli Storage Manager 7.1 Advanced Admin, Tuning, TroubleshootingIBM Tivoli Storage Manager 7.1 Advanced Admin, Tuning, Troubleshooting
Duben 2023 - Brno # This course is administrators with a fundamental knowledge of IBM Tivoli Storage Manager. It uses Tivoli Storage Manager 7.1 Extended Edition at a higher skill level than the Implementation and Administration course IBM Tivoli Storage Manager 7.1 ...
TivoliStorageManagerAdvancedAdminTuningTroubleshootingIBMTivoliStorageManagerAdvancedAdminTuningTroubleshooting

PostgreSQL - vývoj v PL - pgSQL
Říjen 2022 - Praha 7 # Tento kurz je určen především vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj nad PostgreSQL. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury tak tzv. externí procedury. K dispozici je několik jazyků od SQL až po PL - Perl. Každý jazyk nabízí jiné možnosti a po absolvování kurzu by se vývojář měl dokázat rozhodnout pro jeden konkrétní jazyk, který pro dané zadání nabízí největší možnosti.    Cílová skupina ...
PostgreSQLvývojpgSQL

Revit pokročilý
Říjen 2022 - Praha # Školení Revit pokročilý pokrývá široký okruh pokročilých funkcí aplikace Revit. Školení je určené pro stavební projektanty a architekty. Posluchači proniknou do tvorby vlastních parametrických rodin, naučí se definovat vlastní typy, skladby a materiály a pracovat s modelem terénu. Součástí školení je také renderování, práce s variantami a fázemi návrhu a doporučené postupy pro spolupráci více projektantů. Absolventi jsou ...
Revitpokročilý

Kubernetes Advanced
Prosinec 2022 - Praha 7 # IT konference Kurzy a certifikace Open Source Cloud Recenze - Kubernetes Advanced Zpět Lukáš Stehlík 26. 11. 2021 Ač školení mělo virtuální podobu, tak bylo naprosto bez chyby. Perfektně připravené labové prostředí, rozumné rozdělení času na výklad a laby. Tomáš je výborný školitel a hlavně odborník dané te...
KubernetesAdvanced

Funkce a nástroje controllingu v praxi
Říjen 2022 - Praha # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního controllingu a finančního controllingu 20. století. Představit operativní, taktické i strategické koncepty moderního controllingu. Seznámit vás s úlohou controllera v prostředí hodnotově orientovaného ...
Funkcenástrojecontrollingupraxi

Pracovnělékařské služby – aktuální právní úprava, problémy s jejím uplatňováním
Říjen 2022 - Praha # Cílem semináře je osvojení si této právní úpravy, ujasnění správných postupů a předejití sporům, případně hrozbě pokut. * • účel PLS, její vývoj a mezinárodní srovnání, • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese, ...
Pracovnělékařskéslužbyaktuálníprávníúpravaproblémyjejímuplatňováním

Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu
Prosinec 2022 - Praha # Obsah: * Představení oblastí, ve kterých budou oznamovatelé protiprávního jednání chráněni proti odvetným opatřením (jak uvedeno výše, okruh dle české úpravy je velmi široký) * Vysvětlení, kdo spadá do skupiny chráněných osob – nejedná se jen o zaměstnance, ale i o statutární orgány, spolupracující OSVČ, zájemce ...
Nováprávníúpravaochranyoznamovatelůprotiprávníhojednánítzvwhistleblowingu

AD248 - Red Hat JBoss Application Administration I
Prosinec 2022 - Praha 7 # Red Hat JBoss ® Application Administration I teaches you the best practices for installing and configuring Red Hat ® JBoss Enterprise Application Platform (JBoss EAP) 7. Through hands-on labs, learn the essential, real-world tasks that a system administrator needs to know to effectively deploy and manage applications on JBoss Enterprise Application Platform. After completing ...
AD248JBossApplicationAdministration

Funkce a nástroje controllingu v praxi
Říjen 2022 - online # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního controllingu a finančního controllingu 20. století. Představit operativní, taktické i strategické koncepty moderního controllingu. Seznámit vás s úlohou controllera v prostředí hodnotově orientovaného ...
Funkcenástrojecontrollingupraxi

DPH – nejčastější chyby
Říjen 2022 - online # Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám. Získáte návod, jak se jich vyvarovat. * • co je a co není předmětem zákona o DPH, • místo plnění a jeho správné určení, • povinnost registrace k DPH – plátce, identifikovaná osoba, • povinnost přiznat daň – kdo, kdy, • správný postup a chyby při přenesení daňové povinnosti, • správné ...
nejčastějšíchyby

Desetidenní kurzy stříhání psů - profi
Leden 2023 - Havlíčkův Brod # Desetidenní kurzy stříhání psů - profesionální = 80 výukových hodin. Obdržíte 2 certifikáty vydané vzdělávacím studiem Argos: Stříhání a kosmetická úprava psů, Základy ...
Desetidenníkurzystříháníprofi

Scrum a agilní metodiky pro praxiScrum Methodology & Agile Scrum Methodologies
Únor 2023 - Praha # Kurz určen pro jednotlivce nebo celé projektové týmy, které se chtějí seznámit s principy agilních metod a získat potřebné zkušenosti tak, aby byli schopni aplikovat Scrum na svém projektu. Součástí kurzu je jak teoretická, tak i praktická část (hra), která účastníkům umožní pochopit a osvojit si agilní praktiky v ...
ScrumagilnímetodikypraxiScrumMethodologyAgileScrumMethodologies

VMware vSphere 7.x Enterprise - rozšířená správaVMware vSphere – Advanced
Březen 2023 - Brno # Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere 7.x, vCenter Server 7.x a jeho instalací, konfigurací, administrací, obsluhou, zabezpečením, zálohováním a vzdálenou správou. Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří mají za úkol integrovat a spravovat tento systém s nasazením Enterprise ...
VMwarevSphereEnterpriserozšířenásprávaVMwarevSphereAdvanced

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Školení vedoucích zaměstnanců
Říjen 2022 - České Budějovice # Školení je určeno pro vedoucí zaměstnance s personální odpovědností za podřízené. Účastník školení získá znalosti a osvědčení, které jej opravňuje k provádění vlastních školení podřízených zaměstnanců. Další informace naleznete níže na ...
BezpečnostochranazdravípráciŠkolenívedoucíchzaměstnanců

Obsluha motovozíku - elektro vozíku - vysokozdvižné a nízkozdvižné [VZV, NZV]
Prosinec 2022 - Frýdek Místek # Kurz obsluhy elektro - moto vozíků. teoretická část včetně zkoušky. Cena kurzu bez praxe činí 1.990.- ...
ObsluhamotovozíkuelektrovozíkuvysokozdvižnénízkozdvižnéVZVNZVPočet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net